مشاورین مهارتی راشا

محمـــود سخـــــدری

کارشناسی ارشد رسانه - مدرس دوره های مهارت توسعه فردی - مشاوره تخصصی مهارتی راشا

هادی صــائبـــی

کارشناسی ارشد مکانیک - مدرس دوره های مهارت توسعه فردی - مشاوره تخصصی مهارتی راشا

محمدرضا مظلوم زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی - برنامه ریز تخصصی پایه و کنکور داوطلبان تجربی و ریاضی،انسانی / مشاور مدارس برتر مشهد