مشاورین مهارتی راشا

علیرضا مهرجردی

دکترای روانشناسی - مدرس دوره های موفقیت و آموزش خانواده - سخنران انگیزشی - مشاوره انگیزشی و مهارتی راشا

هادی صــائبـــی

کارشناسی ارشد مکانیک - مدرس دوره های مهارت توسعه فردی - مشاوره تخصصی مهارتی راشا