مشاورین مهارتی راشا

محمدرضا مظلوم زاده

دکترای تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه تهران / کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی/ استاد دانشگاه