آزمون های شبیه ساز CPR

آزمون های شبیه ساز CPR

مرحله اول ) جمعه 23 اردیبهشت

مرحله دوم ) پنجشنبه 5 خرداد

مرحله سوم ) جمعه 13 خرداد

مرحله چهارم ) یکشنبه 29 خرداد

مرحله پنجم ) چهارشنبه 1 تیر

سر فصل ها
This course does not have any sections.