الکتریسته جاری – استاد قاضی

کلاس مبحثی الکتریسته جاری – 6 جلسه

شنبه 25 بهمن ساعت 19:15

سر فصل ها
این دوره هیچ بخشی ندارد.