مشتق – استاد کاظمی

کلاس مبحث مشتق – 3 جلسه

تاریخ شروع کلاس دوشنبه 20 بهمن ساعت 20:30

سر فصل ها
این دوره هیچ بخشی ندارد.