دوره جمع بندی ویژه ادبیات

ادبیات به روش CPR

امیرحسین عبدالله زاده

سر فصل ها
 • جلسه ۲:گروه اسمی 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 • جلسه ۱  تک آرایه+تک بیت 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 • جلسه ۳:مفاهیم پر تکرار قرابت کنکور 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 • جلسه ۴:نکات پراکنده دستور 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 • جلسه ۵:املا+تک بیت 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 • جلسه ۶:آرایه کلی+تک بیت 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 • جلسه۷:ساختمان جمله 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 • جلسه۸:شگفتانه 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.