دوره جمع بندی ویژه ریاضی

ریاضی تجربی به روش CPR

استاد هومن کاظمی

سر فصل ها
 • مشتق  0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 • کاربرد مشتق  0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 • حد و پیوستگی 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 •  تابع و مقدمات 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 • مثلثات 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.