دوره جمع بندی ویژه زبان انگلیسی

زبان انگلیسی به روش CPR

استاد مهردادرهنمامقدم

سر فصل ها
 • نکته و تست و جمع بندی دهم 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 • نکته و تست و جمع بندی یازدهم 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 • نکته و تست و جمع بندی دوازدهم 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 • تکنیک های درک مطلب و کلوز تست 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.
 • بررسی آزمون های شبیه ساز کنکورسراسری 0 درس

  این بخش هیچ درسی ندارد.