کاربرد مشتق – استاد کاظمی

کاربرد مشتق – استاد کاظمی

2 جلسه – شروع جلسه 25 اسفند ساعت 20:30

 

سر فصل ها
این دوره هیچ بخشی ندارد.